تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

جزییات مطلب

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 12 شهریور 1397 تعداد بازدید: 95 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: sadeghi
دستورالعمل اجرایی پیشنهادی مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود

دستورالعمل اجرایی پیشنهادی مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود
این دستورالعمل با هدف هویت بخشی به دانشجویان و آشنایی آنان با قوانین و مقررات دانشگاه و معرفی توانمندیها و ظرفیت
های دانشگاه پیام نور در سه بخش تنظیم گردیده است و اجرای مفاد آن مورد تایید و تاکید می باشد.
بخش اول : تشکیل ستاد استقبال استان با ترکیب اعضاء به شرح زیل:
-1 رئیس منطقه/ استان )رئیس ستاد(
-2 معاون آموزشی یا اجرایی
-3 مدیر فرهنگی دانشجویی )دبیر ستاد( -
-4 نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه/ استان )یا یکی از اساتید معارف اسلامی به انتخاب رئیس منطقه/
استان(
-5 مسئول بسیج دانشجویی
-6 مسول روابط عمومی
-7 مسئول مرکز مشاوره
-8 مدیر حراست
-9 یکی از نمایندگان فعال دانشجویی از میان انجمن های علمی، کانون ها و تشکل ها به انتخاب رئیس استان
اعضای ستاد استقبال مرکز/ واحد با ترکیب اعضاء به شرح زیل:
-1 رئیس مرکز )رئیس ستاد(
-2 مدیر فرهنگی )دبیر ستاد(
-3 مدیر خدمات دانشجویی
-4 مدیر آموزش
-5 نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مرکز
-6 عامل مالی
-7 مسیول روابط عمومی
-8 مسئول مرکز مشاوره
-9  رابط حراست
-11 مسئول بسیج دانشجویی
-11 یک نفر دانشجوی فعال )به نمایندگی از کانون ها، انجمن ها و سایر تشکل ها( به انتخاب رئیس مرکز یا واحد
بخش دوم: اقدامات ستاد استقبال استان ، مراکز و واحدهای تابعه در ایام ثبت نام
-1 برگزاری جلسه توجیهی ویژه "کارشناسان ثبت نام" در خصوص نحوه رفتار مناسب و پاسخگویی صحیح به دانشجویان
توسط استان مربوطه
-2 ارسال پیامک خوش آمدگویی از طریق مراکز و واحدهای مربوطه برای دانشجویان جدیدالورود
-3 استقرار میز راهنمایی و پاسخگویی در محوطه ورودی مراکز و واحدها )با نصب پلاکارد " از ما بپرسید"(
-4 استقرار میز مشاوره رشته تحصیلی در محوطه ورودی مراکز و واحدها )با نصب پلاکارد "مشاوره تحصیلی"(
-5 استقرار پایانه ثبت نام در مراکز و واحدها )استقرار رایانه ای با اینترنت(
-6 ارائه فرم شناسنامه فرهنگی به کلیه دانشجویان در زمان ثبت نام و دریافت آن در ایام ثبت نام
-7 دعوت از نماینده اداره پست جهت دریافت فرم تائیدیه تحصیلی و ارسال آن در ایام ثبت نام
-8 دعوت از نماینده پلیس 11 + جهت انجام امور دانشجویان مشمول خدمت در ایام ثبت نام
-9 استقرارمیز ثبت نام تشکلهای دانشجویی اعم از)انجمن های علمی ، کانونهای فرهنگی، نشریات دانشجویی، بسیج
دانشجویی ( و .....
-11 شناسایی دانشجویان بی بضاعت و معرفی آنها به خیرین در ایام ثبت نام
-11 زیبا سازی محوطه مراکز و واحدها در زمان ثبت نام دانشجویی در ایام ثبت نام
-12 آشنا کردن دانشجویان با امکانات مجازی دانشگاه
-13 برپایی ایستگاه سلامت با همکاری شهرداری در زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در ایام ثبت نام
-14 برپایی نمایشگاه کتابهای دانشگاه پیام نور با همکاری مراکز فروش نمایندگیهای دانشگاه در ایام ثبت نام
بخش سوم: اقدامات ستاد استقبال استان ، مراکز و واحدهای تابعه در روز مراسم استقبال
-1 برگزاری مراسم استقبال ازدانشجویان جدیدالورود با حضور کلیه مسئولین وکارشناسان و اساتید مرکز و واحد در بازه
زمانی 14 لغایت 21 مهرماه
-2 تهیه و پخش کلیپ معرفی امکانات، توانمندیها وظرفیت های مربوط به هر مرکز و واحد در مراسم استقبال
-3 دعوت از نماینده بیمه جهت توجیه بیمه های خاص که صندوق رفاه دانشجویان )بیمه تکمیلی و حوادث( برای
کاهش آسیب ها در مراسم استقبال
-4 دعوت و تجلیل از دانشجویان برتر، نخبه، مخترع، پژوهشگر، قهرمانان ورزشی مراکز و واحدها در مراسم استقبال
-5 بهره گیری و جذب خدمات رفاهی از شهرداری ، بخشداری، فرمانداری، اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، خیرین و غیره در
مراسم استقبال
-6 برگزاری نمایشگاههای معرفی توانمندیها و دستاوردهای دانشجویان در محوطه مراکز و واحدها در حد امکان
-7 نصب بنر تبریک به راه یافتگان مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاههای معتبر دولتی در قسمت ورودی ساختمانهای
مراکز و واحدها
-8 حضور مسئولین و مدیران استانی در مراسم استقبال مراکز و واحدهای تابعه
-9 دعوت از اعضای هیات علمی و مدیران گروههای آموزشی مرکز یا واحد در مراسم استقبال
-11 معرفی سامانه های آموزشی، فرهنگی و دانشجویی در مراسم استقبال
-11 دعوت از خبرنگاران جهت انعکاس اخبار مربوط به مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود
-12 توزیع بروشور دستوالعملها و مقررات آموزشی مورد نیاز دانشجویان
-13 پخش کلیپ های افتخارات، معرفی دستاوردها؛ بارگذاری شده در سامانه دانشگاه در مراسم استقبال
-14 معرفی اعضای هیات علمی، کارشناسان آموزشی، فرهنگی و گروه های علمی در مراسم استقبال
-15 پرهیز از سخنرانی های متعدد وخسته کننده در مراسم استقبال و تکیه بر موضوع آشنایی دانشجویان با سیستم
آموزشی دانشگاه و مقررات آن
-16 برگزاری مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی در یکی از مراکز استانی با حضور رئیس استان و مسئولین و اعضاء هیات
علمی و دانشجویان دانشگاه و مسئولین دستگاهها و نهادهای استانی
-17 تمرکز برنامه های استقبال واحدهای کم دانشجو در مراکز هم جوار
-18 در مراسم استقبال حرمت ماه محرم نگاه داشته شود و در عین حال از برنامه های خسته کننده بشدت پرهیز گردد.
-19 تجلیل از شهدای مدافع حرم بویژه بدلیل تقارن ایام ماه محرم
-21 حسن اخلاق و برخورد نیکو و راهنمایی صمیمانه دانشجویان نصب العین همکاران محترم قرار گیرد
-21 گروههای علمی و اساتید گروهها با دانشجویان در ایام نیمسال اول تحصیلی نشست های تخصصی رشته داشته باشند
-22 بدلیل تقارن ایام هفته دفاع مقدس نمایشگاهی برای بزرگداشت ایام برپا شود )درحد امکانات و مقررات مراکز و
واحدها(
-23 سین برنامه تنظیمی برای مراسم استقبال از سوی این معاونت برای یکپارچگی مراسم متعاقباً ارسال می شود
27 و در نهایت سیاست دانشگاه براین است که ترکیب کمیته های استقبال با همین ترکیب و در طول سال تحصیلی با -
تشکیل جلسات مستمر به کمیته صیانت و حفظ دانشجویان تبدیل شود. به عبارت دیگری حفظ دانشجو و استقبال از
دانشجویان در طول دوران تحصیل تبدیل به یک فرهنگ در بین استادان و کارمندان شود.


print